สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทร 0-4400-9009 ต่อ 3276