เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดโครงการนำนักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ดังนี้
1. นายวิทยา สุวรรณ์
2. นายปฏิภาณ ดอนบัญหา
3. นายวรพจน์ ชนะภัย
4. นายวิชิต แก้วดอนรี
5. นายพิชัยยุทธ ดีสูงเนิน
6. นายพงศกร จุตะโน
และในครั้งนี้ นายปฏิภาณ ดอนบัญหา ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย